Cowboy Fence
Description :
รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป Cowboy Fence รุ่น Cowboy Fence 2 ชั้น 3 ชั้น และ 4 ชั้น ท่ามกลางๆฟาร์มปศุสัตว์และสถานที่ท่องเที่ยวในสไตล์ Texas หรือ Country นั้นส่วนมากจะเน้นความมีอิสระไม่ตายตัว ต้องให้ความรู้สึกที่โล่งโปร่งสบายแต่สามารถบ่งบอกถึงขอบเขตของอณาบิรเวณได้ เพราะฉนั้นรั้วรุ่น Cowboy Fence จึงตอบโจทย์การใช้งานในเรื่องของรั้วกั้นสัตว์ในฟาร์มได้เป็นอย่างดี มีความแข็งแรงที่เหมาะกับคอกวัวคอกสัตว์ที่ต้องการความมีเอกลักษณ์
Cowboy Fence
Description :
รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป Cowboy Fence รุ่น Cowboy Fence 2 ชั้น 3 ชั้น และ 4 ชั้น ท่ามกลางๆฟาร์มปศุสัตว์และสถานที่ท่องเที่ยวในสไตล์ Texas หรือ Country นั้นส่วนมากจะเน้นความมีอิสระไม่ตายตัว ต้องให้ความรู้สึกที่โล่งโปร่งสบายแต่สามารถบ่งบอกถึงขอบเขตของอณาบิรเวณได้ เพราะฉนั้นรั้วรุ่น Cowboy Fence จึงตอบโจทย์การใช้งานในเรื่องของรั้วกั้นสัตว์ในฟาร์มได้เป็นอย่างดี มีความแข็งแรงที่เหมาะกับคอกวัวคอกสัตว์ที่ต้องการความมีเอกลักษณ์
Specification Cowboy Fence

Colume Cowboy Fence Class 2 Row..
ลกว้าง (W) m. : 0.150
ลยาว (L) m. : 0.150
ลสูง (H) m. : 1.500
ลน้ำหนัก (Weigth) kg/Unit : 80.00kg

Colume Cowboy Fence Class 4 Row
ลกว้าง (W) m. : 0.150
ลยาว (L) m. : 0.150
ลสูง (H) m. : 2.500
ลน้ำหนัก (Weigth) kg/Unit : 132.00kg

Footing for Cowboy Fence
ลกว้าง (W) m. : 0.280
ลยาว (L) m. : 0.280
ลสูง (H) m. : 0.580
ลน้ำหนัก (Weigth) kg/Unit : 76.000kg

Colume Cowboy Fence Class 3 Row
ลกว้าง (W) m. : 0.150
ลยาว (L) m. : 0.150
ลสูง (H) m. : 2.000
ลน้ำหนัก (Weigth) kg/Unit : 107.00kg

Cowboy Fence (Beam)
ลกว้าง (W) m. : 0.060
ลยาว (L) m. : 2.480
ลสูง (H) m. : 0.130
ลน้ำหนัก (Weigth) kg/Unit : 45.000kg

Projects Refrance.
Menu